Dvojkoľajný železničný tunel Turecký vrch sa nachádza na železničnom koridore č. V Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Stavba tunela je súčasťou modernizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v dĺžke 17,5 kilometra. Modernizácia spomínaného úseku začala v septembri 2009. Práce budú ukončené do konca mája 2013. Stavba je financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava.
tunel turecky vrchtunel turecky vrch 001
Investor: Železnice Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ stavby: OHL ŽS, a. s., Brno (líder), Skanska SK, a. s., Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., a Eltra, s. r. o.
Názov stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov žel. km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/h I.etapa
Projektant: Reming konzult a.s, Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Otakar Hasík primárne ostenie, Ing. Róbert Zwiling sekundárne ostenie
Dĺžka železničného tunela -celková 1775m

 

  • razená časť: 1738,5m
  • hĺbená časť: zhruba 35m

tunel turecky vrch 002tunel turecky vrch 003
Tunelový prierez vystrojený primárnym ostením má šírku asi 13,5 m. Priečny rez tunela razeného v porušených horninách je uzavretý spodnou klenbou.
Výška výrubu je asi 11,5 m, plocha výrubu je asi 130 m2. Podľa geologického prieskumu sa predpokladali technologické triedy výrubu tunela v rozsahu TT5b2, TT5b1, TT5a2, TT5a1, TT4, TT3 a TT2. Sekundárne ostenie hornej klenby je riešené v niekoľkých typoch podľa technologických tried výrubu: R1,R2,R3,R4,R5.

tunel turecky vrch 004Dodávka priehradových nosníkov primárne a sekundárne ostenie,
Priehradové nosníky pre unikovú štôlňu, výstuž pre južný portál
voľná výstuž, kari siete pre primárne aj sekundárne ostenie
armokoše pre PJD a zábradlie na južnú portálovú stenu a mostný objekt: K-Ten Turzovka s.r.o.
Doba dodávky: 1/2010 - 3/2012

Dodávka priehradových nosníkov pre primárne ostenie: 26.1.2010 – 7.9.2010
Množstvo dodaných nosníkov: 9typov – 175 857 kg
Typ nosníka: KUPR 240/32/22, KUPR 200/28/20, KUPR 130/25/18, KUPR 100/25/18
Dodávka priehradových nosníkov pre sekundárne ostenie : 2.11.2010 – 21.7.2011
Množstvo dodaných nosníkov: 5typov – 151 035 kg
Dodávka priehradových nosníkov pre únikovú štôlňu: 38 477 kg pre firmu Tubau a.s.
Dodávka voľnej výstuže a kari sieti pre primárne a sekundárne ostenie: 249 850 kg
Dodávka armokošov a volnej výstuže pre PJD: 237 710 kg

tunel turecky vrch 005Zodpovedný pracovníci za firmu K-Ten Turzovka:

Jozef Kubinec – konateľ
Ing. Lenka Pavlíková – spracovanie technickej a výrobnej dokumentácie
Marian Kubinec – vedúci výroby
Emília Kubincová – ekonomické oddelenie
Mgr. Iveta Sojková – certifikáty
Peter Hetflaiš – majster výroby