Spoločnosť K-Ten KOVO s.r.o. uzavrela zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt : Technologické inovácie výrobných procesov spoločnosti K-Ten KOVO, s.r.o.
Hlavným cieľom projektu je nákup nových technológií - strojov pre potreby podniku, aby spoločnosť zvýšila svoju konkurencieschopnosť a rozširovala výrobné kapacity.

Nákup strojov je rozdelený na tri časti:
1. Hydraulickej automatickej píly na delenie kovového materiálu od spoločnosti Ing. Terézia Mareková - TAMA Traiding
2. Plazmové CNC rezacie zariadenie od spoločnosti PIERCE CONTROL AUTOMATION - SK, spol .s.r.o.
3. CNC drevoobrábacie centrum - frézovacie a vŕtacie 5 osové spoločnosti ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.

Hlavné aktivity projektu spoločnosť bude realizovať v rozmedzí 6 mesiacov od 7/2018 do 12/02018. V rámci projektu spoločnosť vytvorí dve nové pracovné pozície.

Hlavné informácie:
Názov projektu: Projekt Technologické inovácie výrobných procesov spoločnosti K-Ten KOVO, s.r.o.
Kód projektu v ITMS2014+: 313030F486
Miesto realizácie: Vysoká nad Kysucou 1279
Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

projekt kten 2018